Leerlingonderneming
Ontwerpatelier leerkrachten
Om het opzetten van een leerlingonderneming goed te laten slagen, organiseren we voor de betrokken leerkrachten een ontwerpatelier. In dit atelier leggen we de basis voor de onderneming, we formuleren doelen, bespreken de didactische vaardigheden en we zetten een praktisch plan op met een tijdpad.
De leerlingonderneming
De onderneming gaat van start met een boeiende activiteit, die de kinderen inspireert en motiveert. Stapsgewijs gaan we samen met de kinderen de onderneming vorm geven. We begeleiding de klas en de leerkrachten op de werkvloer, we evalueren en hebben op afstand contact. De onderneming werkt toe aan een feestelijk moment waarop het eindproduct aan de buitenwereld wordt gepresenteerd. Dat vieren we graag zo groots mogelijk!

Hoe ziet een Talentenklas eruit?agenda 6763
De Talentenklas is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool. De Talentenklas gaat uit van de opvattingen van Howard Gardner over meervoudige intelligentie: elk kind heeft een begaafdheidsprofiel met sterke en zwakke kanten. Eén dagdeel per week besteedt de groep aan het werken in de Talentenklas. Dit kan bijv. in een naai-atelier, een muziekklas, een klas waar een tijdschrift wordt gemaakt, een judoklas... Kortom allemaal kleine leerlingondernemingen waarin het kind kan werken vanuit zijn of haar talent en passend bij het idee van de meervoudige intelligentie. De Talentenklassen worden gegeven door echte meesters uit het vak. Om te zorgen dat ieders talent tot uiting kan komen, vragen we de kinderen te solliciteren naar de Talentenklas van hun voorkeur. 

Waarom de bovenbouw?
-Kinderen in de bovenbouw zijn in toenemende mate in staat om aan te geven waar hun interesses en talenten liggen (en kunnen dus aangeven in welke Talentenklas zij het beste tot hun recht komen).
-Ze hebben een beginnend identiteitsbesef en proberen een realistisch beeld te vormen van hun eigen toekomst.

 

Ondernemend Profiel

"Onze bedoeling moet blijken uit wat we doen.”
Om bedoelingen van onderwijs op een school zichtbaar te maken, zijn keuzes nodig. Een schoolteam dat begint met profilering zal zich moeten bezinnen op vragen als: wat doen we wel en wat niet in ons onderwijs? Waar liggen onze prioriteiten, wat vinden we voor onze kinderen vooral belangrijk? Deze vragen gaan over de verschillende aspecten van onderwijs:

  • hoogtepunten van het onderwijs
  • schoolcultuur
  • kwaliteit van de leerkrachten
  • inrichting van de school
  • buitenschoolse partners
  • eindprofiel van de leerling

Voor een heldere, goede profilering streven we naar een duidelijke samenhang tussen deze aspecten.
Een profiel heeft een toekomstgericht karakter en het onderwijs dat er uit voortvloeit moet een weergave van dat profiel zijn: “onze bedoeling moet blijken uit wat we doen”.

 

Coaching leerkrachten Ondernemend Onderwijs
Naast het begeleiden van scholen op het gebied van profilering en het vormgeven van ondernemend onderwijs, coachen we ook de leerkrachten op de werkvloer. We geven praktische tips en adviezen, doen aan videocoaching en bespreken de lessen en activiteiten na. Het is een belangrijk element om een ondernemende wijze van onderwijs te laten slagen.

 

Module Ondernemend Leren HBO
In het HBO bieden we Ontwerpateliers aan in de vorm van een module. Deze module is gericht op studenten van lerarenopleidingen die in de praktijk aan de slag willen met ondernemend onderwijs.