Talentenklassen

Talentontwikkeling
De Talentenklas gaat uit van de opvattingen van Howard Gardner over meervoudige intelligentie: elk kind heeft een begaafdheidsprofiel met sterke en zwakke kanten.
Kinderen die het bijvoorbeeld op school redelijk doen, maar die een sterke affiniteit hebben met muziek of dans en daarin verder willen gaan. Of die minder goed kunnen leren, maar over een groot technisch inzicht beschikken of een bijzondere aanleg voor sport. Kortom, niet het IQ maar het begaafdheidsprofiel ligt aan de basis van de organisatie in de Talentenklas.
Met de Talentenklas hebben alle kinderen de kans hun talenten te ontwikkelen en tot meesterlijke prestaties te komen.

Hoe ziet een Talentenklas eruit?

De Talentenklas is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool. Eén dagdeel per week, een schooljaar lang, besteedt de groep aan het werken in de Talentenklas. Dit kan bijv. in een naai-atelier, een muziekklas, een klas waar een tijdschrift wordt gemaakt, een judoklas... Kortom allemaal kleine leerlingondernemingen waarin het kind kan werken vanuit zijn of haar talent en passend bij het idee van de meervoudige intelligentie. De Talentenklassen worden gegeven door echte meesters uit het vak. Om te zorgen dat ieders talent tot uiting kan komen, vragen we de kinderen te solliciteren naar de Talentenklas van hun voorkeur. Doordat een Talentenklas een schooljaar duurt, heeft het kind de tijd om zijn talent goed te kunnen ontwikkelen.

Waarom de bovenbouw?
- Kinderen in de bovenbouw zijn in toenemende mate in staat om aan te geven waar hun interesses en talenten liggen (en kunnen dus aangeven in welke Talentenklas zij het beste tot hun recht komen).
- Ze hebben een beginnend identiteitsbesef en proberen een realistisch beeld te vormen van hun eigen toekomst.

 

Ondernemend Profiel

"Onze bedoeling moet blijken uit wat we doen.”
Om bedoelingen van onderwijs op een school zichtbaar te maken, zijn keuzes nodig. Een schoolteam dat begint met profilering zal zich moeten bezinnen op vragen als: wat doen we wel en wat niet in ons onderwijs? Waar liggen onze prioriteiten, wat vinden we voor onze kinderen vooral belangrijk? Deze vragen gaan over de verschillende aspecten van onderwijs:

  • hoogtepunten van het onderwijs
  • schoolcultuur
  • kwaliteit van de leerkrachten
  • inrichting van de school
  • buitenschoolse partners
  • eindprofiel van de leerling

Voor een heldere, goede profilering streven we naar een duidelijke samenhang tussen deze aspecten.
Een profiel heeft een toekomstgericht karakter en het onderwijs dat er uit voortvloeit moet een weergave van dat profiel zijn: “onze bedoeling moet blijken uit wat we doen”.

 

Coaching leerkrachten Ondernemend Onderwijs
Naast het begeleiden van scholen op het gebied van profilering en het vormgeven van ondernemend onderwijs, coachen we ook de leerkrachten op de werkvloer. We geven praktische tips en adviezen, doen aan videocoaching en bespreken de lessen en activiteiten na. Het is een belangrijk element om een ondernemende wijze van onderwijs te laten slagen.

 

Ontwerpateliers

Word Educatief Ontwerper!
Een educatief ontwerper is te vergelijken met een grafisch ontwerper, een bouwkundig of industrieel ontwerper. Ontwerpers proberen mensen te raken met een verrassende vormgeving: een originele uitgave van een boek, een in het oog springend gebouw, een aansprekend ontwerp voor een site.

Bij educatieve ontwerpen gaat het om de vormgeving van een boeiend leertraject.
Een goed educatief ontwerp draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor de leerlingen wordt leren interessant en zinvol. Er zijn veel soorten educatief ontwerpers, die elk een eigen voorkeur en een eigen ontwerprepertoire hebben. Er zijn verhalenvertellers, onderzoekers, tekenaars, ontwerpers van reizen, festivals en wedstrijden. Ieder probeert op zijn manier een verrassend leertraject voor de leerlingen
uit te zetten. Educatief ontwerpen maakt het beroep van leraar tot iets moois en draagt bij aan een bijzondere vorm van vakmanschap.

Inhoud Ontwerpateliers:
In ieder ontwerpatelier staat een bepaalde vakinhoud centraal: muziek, taal, natuuronderwijs. Deze vakinhoud koppelen we aan een concreet eindproduct: een leerlingbedrijf, een orkest, een tijdschrift, een natuurpad. Onze voorbeelden uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor de eigen ontwerpen van de leerkrachten. Tijdens het Ontwerpatelier wordt er een educatief ontwerp uit de praktijk geïntroduceerd. Daarna ga je aan de slag met een concrete opdracht voor een eigen ontwerp voor je school.

Voor wie
De Ontwerpateliers zijn bedoeld voor teams in het PO en VO. Na een intakegesprek maken we een Ontwerpatelier op maat, passend bij de vraag van het team. Een Ontwerpatelier duurt doorgaans een dagdeel.

 

Module Ondernemend Leren HBO
In het HBO bieden we Ontwerpateliers aan in de vorm van een module. Deze module is gericht op studenten van lerarenopleidingen die in de praktijk aan de slag willen met ondernemend onderwijs.

 
 

 

Ga naar boven